نحوه تایپ کاراکترهای خاص در ویندوز با کدهای ALT


میانبر صفحه کلید شخصیت شرح Alt + 128 / Alt + 0199 چ حرف بزرگ لاتین C با Cedilla Alt + 129 / Alt + 0252 ü حرف کوچک لاتین U با Diaeresis Alt + 130 / Alt + 0233 é حرف کوچک لاتین E با حاد Alt + 131 / Alt + 0226 آ حرف کوچک لاتین A با Circumflex Alt + 132 / Alt + 0228 آ حرف کوچک لاتین A با Diaeresis Alt + 133 / Alt + 0224 آ حرف کوچک لاتین A با قبر Alt + 134 / Alt + 0229 آ حرف کوچک لاتین A با حلقه بالا Alt + 135 / Alt + 0231 چ حرف کوچک لاتین C با Cedilla Alt + 136 / Alt + 0234 ê حرف کوچک لاتین E با Circumflex Alt + 137 / Alt + 0235 ë حرف کوچک لاتین E با Diaeresis Alt + 138 / Alt + 0232 è حرف کوچک لاتین E با قبر Alt + 139 / Alt + 0239 من حرف کوچک لاتین I با Diaeresis Alt + 140 / Alt + 0238 من حرف کوچک لاتین I با Circumflex Alt + 141 / Alt + 0236 من حرف کوچک لاتین I با قبر Alt + 142 / Alt + 0196 آ حرف بزرگ لاتین A با Diaeresis Alt + 143 / Alt + 0197 آ حرف بزرگ لاتین A با حلقه بالا Alt + 144 / Alt + 0201 É حرف بزرگ لاتین E با حاد Alt + 145 / Alt + 0230 æ حروف کوچک لاتین AE Alt + 146 / Alt + 0198 Æ حرف بزرگ لاتین AE Alt + 147 / Alt + 0244 ô حرف کوچک لاتین O با Circumflex Alt + 148 / Alt + 0246 ö حرف کوچک لاتین O با Diaeresis Alt + 149 / Alt + 0242 ò حرف کوچک لاتین O با قبر Alt + 150 / Alt + 0251 û حرف کوچک لاتین U با Circumflex Alt + 151 / Alt + 0249 ù حرف کوچک لاتین U Grave Alt + 152 / Alt + 0255 ÿ حرف کوچک لاتین Y با Diaeresis Alt + 153 / Alt + 0214 Ö حرف بزرگ لاتین O با Diaeresis Alt + 154 / Alt + 0220 Ü حرف بزرگ لاتین U با Diaeresis Alt + 159 / Alt + 0131 ƒ حرف کوچک لاتین F با قلاب Alt + 160 / Alt + 0225 آ حرف کوچک لاتین A با حاد Alt + 161 / Alt + 0237 من حرف کوچک لاتین I با حاد Alt + 162 / Alt + 0243 ó حرف کوچک لاتین O با حاد Alt + 163 / Alt + 0250 ú حرف کوچک لاتین U با حاد Alt + 164 / Alt + 0241 ñ حرف کوچک لاتین N با Tilde Alt + 165 / Alt + 0209 Ñ حرف بزرگ لاتین N با Tilde Alt + 0138 / Alt + 0352 Š حرف بزرگ لاتین S با کارون Alt + 0140 / Alt + 0338 Œ لاتین Capital Ligature Oe Alt + 0142 / Alt + 0381 Ž حرف بزرگ لاتین Z با کارون Alt + 0154 / Alt + 0353 š حرف کوچک لاتین S با کارون Alt + 0156 / Alt + 0339 œ لاتین Small Ligature Oe Alt + 0158 / Alt + 0382 ž حرف کوچک لاتین Z با کارون Alt + 0159 / Alt + 0376 Ÿ حروف بزرگ لاتین با Diaeresis Alt + 0192 آ حرف بزرگ لاتین A با قبر Alt + 0193 آ حرف بزرگ لاتین A با حاد Alt + 0194 آ حرف بزرگ لاتین A با Circumflex Alt + 0195 آ حرف بزرگ لاتین A با Tilde Alt + 0200 È حرف بزرگ لاتین E با قبر Alt + 0202 Ê حرف بزرگ لاتین E با Circumflex Alt + 0203 Ë حرف بزرگ لاتین E با Diaeresis Alt + 0204 من حرف بزرگ لاتین I با قبر Alt + 0205 من حرف بزرگ لاتین I با حاد Alt + 0206 من حرف بزرگ لاتین I با Circumflex Alt + 0207 من حرف بزرگ لاتین I با Diaeresis Alt + 0208 Ð حرف بزرگ لاتین Eth Alt + 0210 Ò حرف بزرگ لاتین O با قبر Alt + 0211 Ó حرف بزرگ لاتین O با حاد Alt + 0212 Ô حرف بزرگ لاتین O با Circumflex Alt + 0213 Õ حرف بزرگ لاتین O با Tilde Alt + 0216 Ø حرف بزرگ لاتین O با سکته مغزی Alt + 0217 Ù حرف بزرگ لاتین U با قبر Alt + 0218 Ú حرف بزرگ لاتین U با حاد Alt + 0219 Û حرف بزرگ لاتین U با Circumflex Alt + 0221 Ý حرف بزرگ لاتین Y با حاد Alt + 0222 Þ حروف بزرگ لاتین خار Alt + 0227 آ حرف کوچک لاتین A با Tilde Alt + 0240 ð حروف کوچک لاتین Eth Alt + 0245 õ حرف کوچک لاتین O با Tilde Alt + 0248 ø حرف کوچک لاتین O با اسلش Alt + 0253 ý حرف کوچک لاتین Y با حاد Alt + 0254 þ خار حروف کوچک لاتین Alt + 0256 آ حرف بزرگ لاتین A با مکرون Alt + 0257 آ حرف کوچک لاتین A با مکرون Alt + 0258 آ حرف بزرگ لاتین A با کارون Alt + 0259 آ حرف کوچک لاتین A با کارون Alt + 0260 آ حرف بزرگ لاتین A با Ogonek Alt + 0261 آ حرف کوچک لاتین A با Ogonek Alt + 0262 Ć حرف بزرگ لاتین C با حاد Alt + 0263 ć حرف کوچک لاتین C با حاد Alt + 0264 Ĉ حرف بزرگ لاتین C با Circumflex Alt + 0265 ĉ حرف کوچک لاتین C با Circumflex Alt + 0266 Ċ حرف بزرگ لاتین C با نقطه بالا Alt + 0267 ċ حرف کوچک لاتین C با نقطه بالا Alt + 0268 Č حرف بزرگ لاتین C با کارون Alt + 0269 č حرف کوچک لاتین C با کارون Alt + 0270 Ď حرف بزرگ لاتین D با کارون Alt + 0271 ď حرف کوچک لاتین D با کارون Alt + 0272 دی جی حرف بزرگ لاتین D با سکته مغزی Alt + 0273 دی جی حرف کوچک لاتین D با سکته مغزی Alt + 0274 Ē حرف بزرگ لاتین E با سکته مغزی Alt + 0275 ē حرف کوچک لاتین E با سکته مغزی Alt + 0276 Ĕ حرف بزرگ لاتین E با بریو Alt + 0277 ĕ حرف کوچک لاتین E با بریو Alt + 0278 Ė حرف بزرگ لاتین E با نقطه بالا Alt + 0279 ė حرف کوچک لاتین E با نقطه بالا Alt + 0280 Ę حرف بزرگ لاتین E با Ogonek Alt + 0281 ê حرف کوچک لاتین E با Ogonek Alt + 0282 Ě حرف بزرگ لاتین E با بریو Alt + 0283 ě حرف کوچک لاتین E با بریو Alt + 0284 Ĝ حرف بزرگ لاتین G با Circumflex Alt + 0285 ĝ حرف کوچک لاتین G با Circumflex Alt + 0286 « حرف بزرگ لاتین G با بریو Alt + 0287 ğ حرف کوچک لاتین G با بریو Alt + 0288 Ġ حرف بزرگ لاتین G با نقطه بالا Alt + 0289 ġ حرف کوچک لاتین G با نقطه بالا Alt + 0290 Ģ حرف بزرگ لاتین G با سدیلا Alt + 0291 ģ حرف کوچک لاتین G با سدیلا Alt + 0292 Ĥ حرف بزرگ لاتین H با Circumflex Alt + 0293 ĥ حرف کوچک لاتین H با Circumflex Alt + 0294 Ħ حرف بزرگ لاتین H با سکته مغزی Alt + 0295 ħ حرف کوچک لاتین H با سکته مغزی Alt + 0296 من حرف بزرگ لاتین I با Tilde Alt + 0297 من حرف کوچک لاتین I با Tilde Alt + 0298 من حرف بزرگ لاتین I با مکرون Alt + 0299 من حرف کوچک لاتین I با مکرون Alt + 0300 من حرف بزرگ لاتین I با بریو Alt + 0301 من حرف کوچک لاتین I با بریو Alt + 0302 من حرف بزرگ لاتین I با Ogonek Alt + 0303 من حرف کوچک لاتین I با Ogonek Alt + 0304 من حرف بزرگ لاتین I با نقطه بالا Alt + 0305 من حروف کوچک لاتین بدون نقطه I Alt + 0306 IJ رباط سرمایه لاتین Ij Alt + 0307 ij لاتین Small Ligature Ij Alt + 0308 Ĵ حرف بزرگ لاتین J با Circumflex Alt + 0309 ĵ حرف کوچک لاتین J با Circumflex Alt + 0310 Ķ حرف بزرگ لاتین K با سدیلا Alt + 0311 ķ حرف کوچک لاتین K با سدیلا Alt + 0312 ĸ حروف کوچک لاتین Kra Alt + 0313 1 حرف بزرگ لاتین L با حاد Alt + 0314 º حرف کوچک لاتین L با حاد Alt + 0315 Ļ حرف بزرگ لاتین L با Cedilla Alt + 0316 ¼ حرف کوچک لاتین L با سدیلا Alt + 0317 Ľ حرف بزرگ لاتین L با کارون Alt + 0318 ľ حرف کوچک لاتین L با کارون Alt + 0319 Ŀ حرف بزرگ لاتین L با نقطه وسط Alt + 0320 ŀ حرف کوچک لاتین L با نقطه وسط Alt + 0321 Ł حرف بزرگ لاتین L با سکته مغزی Alt + 0322 ł حرف کوچک لاتین L با سکته مغزی Alt + 0323 Ń حرف بزرگ لاتین N با حاد Alt + 0324 ń حرف کوچک لاتین N با حاد Alt + 0325 Ņ حرف بزرگ لاتین N با سدیلا Alt + 0326 ņ حرف کوچک لاتین N با سدیلا Alt + 0327 Ň حرف بزرگ لاتین N با کارون Alt + 0328 ň حرف کوچک لاتین N با کارون Alt + 0329 ʼn حرف کوچک لاتین N قبل از آپستروف Alt + 0330 Ŋ مهندسی حروف بزرگ لاتین Alt + 0331 ŋ مهندسی حروف کوچک لاتین Alt + 0332 Ō حرف بزرگ لاتین O با مکرون Alt + 0333 ō حرف کوچک لاتین O با مکرون Alt + 0334 Ŏ حرف بزرگ لاتین O با بریو Alt + 0335 ŏ حرف کوچک لاتین O با بریو Alt + 0336 Ő حرف بزرگ لاتین O با دو حاد Alt + 0337 ő حرف کوچک لاتین O با دو حاد Alt + 0340 Ŕ حرف بزرگ لاتین R با حاد Alt + 0341 ŕ حرف کوچک لاتین R با حاد Alt + 0342 Ŗ حرف بزرگ لاتین R با سدیلا Alt + 0343 ŗ حرف کوچک لاتین R با سدیلا Alt + 0344 Ř حرف بزرگ لاتین R با کارون Alt + 0345 ř حرف کوچک لاتین R با کارون Alt + 0346 Ś حرف بزرگ لاتین S با حاد Alt + 0347 ś حرف کوچک لاتین S با حاد Alt + 0348 Ŝ حرف بزرگ لاتین S با Circumflex Alt + 0349 ŝ حرف کوچک لاتین S با Circumflex Alt + 0350 ش حرف بزرگ لاتین S با سدیلا Alt + 0351 ş حرف کوچک لاتین S با سدیلا Alt + 0354 Ţ حرف بزرگ لاتین T با سدیلا Alt + 0355 ţ حرف کوچک لاتین T با سدیلا Alt + 0356 Ť حرف بزرگ لاتین T با کارون Alt + 0357 ť حرف کوچک لاتین T با کارون Alt + 0358 Ŧ حرف بزرگ لاتین T با سکته مغزی Alt + 0359 ŧ حرف کوچک لاتین T با سکته مغزی Alt + 0360 Ũ حرف بزرگ لاتین U با Tilde Alt + 0361 ũ حرف کوچک لاتین U با Tilde Alt + 0362 Ū حرف بزرگ لاتین U با مکرون Alt + 0363 ū حرف کوچک لاتین U با مکرون Alt + 0364 Ŭ حرف بزرگ لاتین U با بریو Alt + 0365 ŭ حرف کوچک لاتین U با بریو Alt + 0366 Ů حرف بزرگ لاتین U با حلقه بالا Alt + 0367 ů حرف کوچک لاتین U با حلقه بالا Alt + 0368 Ű حروف بزرگ لاتین با دو حاد Alt + 0369 ű حرف کوچک لاتین U با دوتایی حاد Alt + 0370 Ų حرف بزرگ لاتین U با Ogonek Alt + 0371 ų حرف کوچک لاتین U با Ogonek Alt + 0372 Ŵ حرف بزرگ لاتین W با Circumflex Alt + 0373 ŵ حرف کوچک لاتین W با Circumflex Alt + 0374 Ŷ حرف بزرگ لاتین Y با Circumflex Alt + 0375 ŷ حرف کوچک لاتین Y با Circumflex Alt + 0377 Ź حرف بزرگ لاتین Z با حاد Alt + 0378 ź حرف کوچک لاتین Z با حاد Alt + 0379 Ż حرف بزرگ لاتین Z با نقطه بالا Alt + 0380 ż حرف کوچک لاتین Z با نقطه بالاسایت محتوا مارکتینگ

برای دیدن مطالب آموزشی بیشتر در زمینه سخت افزار و نرم افزار اینجا کلیک کنید!

توسط psychen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *